دنیای ۲۰۲۲ و ارزهای دیجیتال؛ ۱۲ جنگی که امسال باید منتظرش باشیم

دنیای ۲۰۲۲ و ارزهای دیجیتال؛ ۱۲ جنگی که امسال باید منتظرش باشیم
ترازو دیجیتال

حتی در ماهیانی که در انتخاب غذا، حس بینایی مهم­ترین تاثیر را دارد، بازهم حس چشایی مهم بوده و حرف نهایی را در مصرف غذا می­زند. مطالعاتی متعددی در زمینه اثر مولتی آنزیم بر عملکرد رشد در آبزیان وجود دارند که می توان به مطالعهTuran&Yildirim(2010) بر گربه ماهی آفریقایی(Clariasgariepinus)، مطالعه زمانی و همکاران(2012) بر ماهی آزاد خزر(Salmo truttacaspius)، مطالعه(Lin et al., 2007) در هیبرید تیلاپیا(Oerochromisnioticus×O. ، و مطالعه (عادلیان و همکاران(1395) بر ماهی کپور (Cyprinus carpio)اشاره کرد(27،26،12،2). ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پس از مواجهه با حمام نمک 2% در 18ونیرو، با میانگین وزنی 5±20 به تعداد 12 عدد در هر ونیرو قرار داده شدند. نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین تعداد برگ در تیمارهای نوری μmols -1m-2 225 تا 375 بود که با میانگین 75 برگ افزایش معنی داری نسبت به شاهد (با 63 برگ) نشان دادند (جدول 1). با افزایش شدت نور و به دنبال آن افزایش جذب دی اکسید کربن توسط گیاه، فتوسنتز به دلیل افزایش میزان بازشدن روزنه ها و تثبیت بیشتر دی اکسیدکربن افزایش می یابد و تعداد برگ گیاهان جهت استفاده از شرایط بهوجود آمده افزایش مییابد (2). مطالعه مانر و همکاران (29) نشان داد افزایش دی اکسید کربن منجر به افزایش اثر نور بر عملکرد و توسعه گیاه داوودی گردید، به گونهای که با افزایش دیاکسید کربن و نور، طول شاخه، تعداد برگ و رشد جوانههای جانبی افزایش یافت.

ترازو دیجیتال

اکثر ترازوهای دیجیتال این قابلیت را دارند که با لمس شما روشن شده و در صورت استفاده نکردن از آن سریع خاموش شوند. مطالعات صورت گرفته در زمینه استفاده از بتائین به عنوان یک جاذب غذایی اندک و محدود به مطالعاتSudagarو همکاران(2005) بر فیل ماهی)(Husohoso) Fekrandish و همکاران(2010) بر میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) می شود(23،،11). در سال های گذشته مواد زیادی به عنوان جاذب درجیره غذایی آبزیان مورداستفاده قرارگرفته است که از جمله آن­ها می تواند اسیدهای آمینه، الکل ها، آلدئیدها و موادچشایی کلاسیک، نوکلئوتیدها، شکر و دیگر هیدروکربن­ها، اسیدهای آلی و مخلوطی ازاین مواد را نام برد. استفاده از مواد جاذب در جیره غذایی آبزیان برای افزایش بهترشدن غذای ماهی به عنوان یک ضرورت در جهت کاهش هزینه های مربوط به تغذیه مطرح می باشد. بلک شاو و همکاران (20) کاهش وزن هزار دانه گلرنگ را در اثر استفاده از علف کشهای فنمدیفام و دسمدیفام به میزان 84/0 کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار گزارش کردند. ارتفاع گلرنگ در تیمار علف کش فن مدیفام از تیمار شاهد عدم کنترل علفهرز نیز کمتر بود هرچند این تفاوت معنی دار نشد. ارتفاع گیاه تحت تأثیر طول دوره رشد رویشی، فتوپریود و سایر عوامل است (10). نتایج پژوهش سردا و کوری (16) نشان داد که گیاهانی که تنها در معرض شدت نور زیاد قرارداشتند در مقایسه با گیاهان دیگر، کوچک تر و کوتاه تر بودند.

این افزایش در ارتفاع در تیمار علف کش فن مدیفام ممکن است به دلیل تجزیه بقایای علف کش در گیاه و جبران صدمات حاصل از آن باشد. باتوجه به این که افزایش رشد و بازدهی همراه با پیش گیری از بیماری در مزارع آبزیپروری یکی از راه کارهای مدیریتی است و تغذیه نیز یکی از فاکتورهای اصلی هزینه در آبزیپروری میباشد(60 تا 70 درصد هزینهی کل تولید)، لذا استفاده از رژیمهای غذایی مناسب که با بهبود عملکرد رشد و ایمنی بتواند اثرات مطلوب را ایجاد نماید یکی از ضرورتها در بحث مدیریت تغذیه مزارع پرورشی آبزیان است.آنزیم ها و جاذب های غذایی از جمله موادی هستند که جهت بهبود وضعیت تغذیه ماهیان در سال­های اخیر مورد استفاده قرار گرفته اند(1). توسعه اینترنت و افزایش راه های خرید کالا به سبک اینترنتی موجب شده تا افراد به راحتی محصول مورد نیاز را خریداری و درب منزل و یا محل کار تحویل گیرند . ​Th is po​st was  do᠎ne with G SA C ontent​ Gen er at​or  D᠎em᠎over​sion.

جاذب های غذایی دارای نقش های متعددی ازجمله بهتر کردن ایمنی بدن، تاثیر بر سوخت و ساز چربی و پروتئین، توسعه میکروفلور روده، ذخیره، انتقال و بیان اطلاعات ژنتیکی، تنظیم فشاراسمزی و افزایش رشد، کاهش زمان تطبیق پذیری در ماهیان دریایی می باشند. جاذب ها معمولاً حاوی نیتروژن هستند. به کارگیری آنزیم­ها در جیره های غذایی حاوی کنجاله های پروتئینی گیاهی، باعث افزایش قابلیت هضم آمینواسیدهای آن می شوند(20). آنزیم ناتوزیم پلاس یکی ازمکمل­های آنزیمی است که حاوی فیتاز، بتاگلوکاناز، آلفاآمیلاز، سلولاز، همی سلولاز، پکتیناز، آمینوگلیکوزیداز، لیپاز، زایلاناز، پروتئاز، اسیدفیتاز، اسیدفسفاتاز و پنتوزانازمی باشد(4). روی ترازو طرح غواص و کوسه با رنگهای شاد نقش بسته که آن را مناسب کودکان کرده است. درصد چربی یا (BF (Body Fat میزان چربی بدن را مشخص می کند. نکته: کسانی که قلبشان مجهز به دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب (پیس میکر) میباشد بهتر است از ترازوی دیجیتال وزن کشی استفاده نکنند زیرا امواج الکترونیکی حاصل از حسگرهای ترازو ممکن است در عملکرد پیس میکر اختلال ایجاد کند.

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با ترازو دیجیتال وزن‌کشی وب سایت خود باشید.

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

نحوه عملکرد انواع صفحه برش (2)

نحوه عملکرد انواع صفحه برش برش لیزر آهن, برش لیزر آهن, خدمات برش لیزری ورق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.