یادداشت منتشرنشده از مرحوم طالب درباره پیوند ریشه‌های فرهنگی و بومی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

[ad_1]

برای پیشرفت ایران لازم است پژوهشگران و اندیشمندان حوزه های مختلف از دانشگاه و حوزه بر سر یک میز بنشینند و تبادل نظر کنند و به استخراج شاخص ها و نظریه های پیشرفت اسلامی-ایرانی بپردازند. رهبران برای حرکت در فعالیت های عملی.

به گزارش ایسنا، این تفاهم نامه توسط مرحوم دکتر مهدی طالب و با همکاری دکتر حسن بخشی زاده در دوران استادی دانشگاه تهران به عنوان عضوی از موسسه پیشرفت الگوی اجتماعی اسلامی تنظیم شده است. با مرکز پیشرفت الگوی اسلامی – ایرانی.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

برای پیشرفت ایران لازم است پژوهشگران و اندیشمندان حوزه های مختلف از دانشگاه و حوزه بر سر یک میز بنشینند و تبادل نظر کنند و شروع به استخراج شاخص ها و نظریه های پیشرفت اسلامی-ایرانی کنند. دیدگاه «نگاهی به ارتباط حوزه و دانشگاه». راهبردهایی را برای اجرا توصیه کنید که در عمل به مجریان کمک کند. به گزارش پیوند، توسعه بدون آگاهی و شناخت عناصر و عناصر فرهنگ بومی و سنتی موفق نخواهد بود. بنابراین لازم است مانند پیوند گیاهانی که به ساقه ریشه در خاک پیوند زده می شوند، عناصر جدید توسعه نیز به فرهنگ کنونی این کشور پیوند زده شود تا موفق شود.
برخلاف نظر برخی از محققان که معتقد به حذف کامل موارد و نشانه های سنتی و القای کامل موارد توسعه هستند، این دیدگاه چنان که تاریخ نشان داده است، هرگز در ایران موفق نبوده است.
توسعه در این دوره، در حدود دو قرن، عبارت بود از:
توسعه صنعت و فناوری و رشد اقتصادی مبتنی بر استعمار و استثمار کشورهای بدون چنین تحولاتی.
حال و هوای دنیا هم این بود:
– همسویی با کشورهای توسعه یافته و تقلید و کپی برداری از آنها بدون توجه به دارایی های مادی و معنوی خود جوامع به گونه ای که تنها راه پیشرفت، تقلید و پیروی از مسیر کشورهای پیشرفته تلقی شود. اما از دهه 1960، مسئله توسعه وارد مرحله جدیدی شد و توسعه تنها به رشد اقتصادی و فناوری محدود نشد و موضوعات توسعه اجتماعی و فرهنگی در سال های اخیر بیشترین تأثیر را در حوزه معنایی توسعه یافته است. عدالت و مانند آن
در واقع توسعه از تمرکز بر «جسم و ماده» به تمرکز بر «اشیای معنا و غیر مادی» مانند آزادی و حقوق برابر، توانمندسازی و غیره رسیده است.
به نظر ما توسعه به این معنا شامل همه مردم و جوامع می شود و متناسب با آن می توان تغییر و پیشرفت را در سرنوشت و زندگی آنها مشاهده کرد و زمینه های توسعه و پیشرفت را بدون توجه به مرزها و حکومت ها در اختیار مردم قرار داد. .
در ایران ورود مسائل توسعه را باید از حدود یک قرن پیش و همزمان با توسعه روابط ایران و کشورهای اروپایی که زمینه ساز تماس ها و مبادلات حاکمان ایران و اروپا بود، مورد توجه قرار داد. اما دلیل اصلی این تغییر باید اعزام دانش آموزان به کشورهای غربی و ایجاد مدارس به شیوه ای جدید در ایران باشد که در سال های بعد عامل تحول در ایران شدند.
تصور ایرانیان تحصیلکرده و روشنفکران آن زمان، در نتیجه تصور سایر جوامع عقب مانده جهان، این بود که تنها راه توسعه، توسعه در مسیر غرب است.
در سال‌های اخیر با گسترش نظریه‌های پسا توسعه، فراصنعتی و پسا فوردیستی، شکل جدیدی از توسعه متفاوت با اشکال قدیمی توسعه در سراسر جهان مطرح شده است. این دیدگاه ها بیشتر بر بومی گرایی و توسعه در سطوح خرد و محلی تاکید دارند تا توسعه در سطوح ملی و کلان. از سوی دیگر بر از بین رفتن مرزها و نقش دولت ها و گسترش نفوذ نیروها و جنبش های اجتماعی و فراملی که برای خود مرزی در نظر نمی گیرند و جهانی عمل می کنند تاکید می شود.

پیشرفت، تحقق توانمندی های انسانی است و برای این منظور باید عرصه هایی را گسترش دهیم که منجر به توسعه و توانمندسازی افراد می شود.
با توجه به تئوری های پیشنهادی توسعه و پیشرفت می توان گفت که برای ایران از دیدگاه دیدگاه های امپریالیستی می توان این فرض را در نظر گرفت:
امپریالیسم به همراه کشورهای کمتر توسعه یافته در قالب یک سیستم مشترک، ایران را به زنجیره ای از معاملات انحصاری سرمایه داری می کشاند و از این طریق به عقب ماندگی ایران تغذیه می کند و بحران های داخلی آن را به تعویق می اندازد.
برای ایران، بر اساس طرح نوسازی، گذار از فرهنگ سنتی به فرهنگ جدید وجود دارد. بر اساس این دیدگاه، نظام ارزشی موجود که دارای سبک زندگی دینی و سنتی است، اصولاً مانع توسعه است.
در طرح نوسازی شاهد تغییرات خانواده و گذار به خانواده اصلی و سایر اشکال جایگزین خانواده، شایسته سالاری، شهرنشینی، صنعتی شدن، مشارکت اجتماعی، گسترش رسانه ها و عقلانی شدن سازمان اجتماعی هستیم.
مکتب وابستگی نیز ریشه عقب ماندگی کشورها را در اوضاع داخلی فرهنگی و اجتماعی کشورها می دانست که راه برون رفت از آن را پیمودن مسیرهای توسعه ملل غربی می دانست. بر اساس نظریه وابستگی، ریشه عقب ماندگی ایران در روابط با کشورهای مادر نهفته است.
بر اساس تئوری نظام جهانی، نابرابری اصل و نیروی محرکه نظام جهانی است و شکاف روزافزون ایران و کشورهای توسعه یافته مکانیسمی دائمی برای عملکرد اقتصاد جهانی است.
در نظریه ارتباط الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با الگوی غربی توسعه، با توجه بیشتر به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، باید تأکید کنیم که برای توسعه نظریه اسلامی- ایرانی پیشرفت در ایران. با در نظر گرفتن تئوری سطح خرد و کلان. ما به نظریه های سطح میانی علاقه مندیم که تا حدودی حاصل جریان های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران است.
بر اساس این نظریه، عدالت اجتماعی در مرکز پیشرفت قرار دارد. عدالت اجتماعی یکی از اصول اساسی اسلام است که ارتباط تنگاتنگی با اعتقاد به یگانگی خدا (توحید) دارد. توحید به شکل گیری جهانی منسجم عدالت و اخلاق می انجامد که هیچ گاه به افراد آسیبی نمی رساند و آسیبی نمی رساند. خداوند در قرآن بیانگر اخلاقی است که با مفاهیم عدالت و عدالت همراه است. اسلام با شعار عدالت اجتماعی و رفع بی عدالتی در جامعه آغاز شد. وجود جامعه ای برابر و متعادل یکی از الزامات توسعه اجتماعی است.
در بحث عدالت اجتماعی و سنجش اجرای آن، با توجه به گستردگی موضوع و تدوین شاخص‌های مختلف برای آن، پیشنهاد می‌شود یک گروه کارشناسی متشکل از اساتید دانشگاه و حوزه علمیه و یک گروه کارشناسی متشکل از محققین و مدیران مرتبط با تعاون، ارزیابی کنند. اجرای عدالت اجتماعی وظیفه گروه اول ارائه و استخراج شاخص های عدالت اجتماعی در هر نقطه از کشور مطابق با مبانی نظری اسلامی-ایرانی عدالت اجتماعی و وظیفه گروه دوم اجرای این شاخص ها است. روی زمین.
اساس جامعه اسلامي بر عدالت و عدالت اجتماعي استوار است، تا آنجا كه تجربه مشاهده شده در قرن حاضر، مهم ترين منبع توسعه و عقب ماندگي است. این راهی بود برای نگاه کردن به مسئله عدالت اجتماعی.
مهم ترین مسائل و مشکلات توسعه اجتماعی ایران را می توان به شرح زیر حل کرد:
غلبه ارزش های ابزاری (ثروت و قدرت) بر ارزش های درونی (تعهد) و اولویت توسعه عقلانیت ابزاری یا اقتصادی بر توسعه عقلانیت ارتباطی (اجتماعی). کاهش هوش جمعی در جامعه؛ تعدد و تنوع مشکلات اجتماعی و رشد تعارضات اجتماعی؛ عدم ارتباط دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با جامعه و درگیری نخبگان که این وضعیت را تشدید کرد. کثرت هنجارهای اجتماعی متضاد، که گاه به لحاظ نظری و عملی بی ارتباط هستند. خانوادگی، قبیله ای، قومی، احساس تعهد به یک جامعه کوچک غیررسمی و تقدم منافع فردی، خانوادگی و قومی بر منافع پوپولیستی؛ کثرت ساختاری – تکه تکه شدن ساختار و تنش روابط درون گروهی و ضعف روابط برون گروهی یا بین گروهی که زمینه ساز تعارضات بین گروهی و درگیری های جمعی است. فشار بیرونی خشونت آمیز به دلیل تعدد شخصیت ها و غلبه تظاهر و چاپلوسی و دروغ و ریا; اختلالات روانی، نارضایتی اجتماعی و برونگرایی، هنجارشکنی، قانون گریزی، بی قانونی و آسیب پذیری در برابر تهاجم فرهنگی؛ تشدید بحران های اجتماعی به ویژه بحران های اخلاقی که امروزه به انواع خشونت ها و نابسامانی ها در سطوح مختلف منجر شده است.
نابرابری در وضعیت شاخص‌های توسعه اجتماعی هشداری جدی برای مسئولان است، از این رو آنان را تشویق به تدوین شاخص‌های سلامت، آموزش و درآمد در سراسر کشور و اتخاذ سیاست‌ها و اقداماتی برای کاهش شکاف بین استان‌ها و توزیع عدالت و اعتبارات آموزشی می‌کنند. عادلانه انجام شود

برای رسیدن به توسعه اجتماعی، جامعه باید از نظر علمی و فناوری پیشرفته باشد تا نتوانیم دچار عقب ماندگی اقتصادی، نابرابری و بی عدالتی شویم و به سمت توسعه اجتماعی حرکت کنیم. لذا پیشنهاد می شود به توسعه علمی و فناوری توجه زیادی شود و از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بیشتر حمایت شود.
دولت باید احساس مسئولیت و مسئولیت اجتماعی را در بین شهروندان تقویت کند، باعث آسایش مردم و افزایش امنیت، آزادی و رفاه در جامعه شود. با توجه به تفاوت های فرهنگی در نقاط مختلف کشور، با توجه به توسعه اجتماعی، همه برنامه های توسعه منطقه ای و محلی باید با در نظر گرفتن این تفاوت ها در کشور انجام شود.
برای افزایش طول و کیفیت زندگی، دولت باید اشتغال و بهره وری را افزایش دهد، بیکاری و کارآفرینی را کاهش دهد و از ایجاد شغل حمایت کامل کند.
برای حفظ محیط زیست باید از فرسایش و تخریب سرمایه های اکولوژیکی و طبیعی جلوگیری کرد و به احیاء و رفع مشکلات زیست محیطی توجه کامل داشت.
با توجه به سلامت، با توسعه بیمه همگانی و حمایت از اقشار محروم، کالاهای پزشکی مورد نیاز نیازمندان را تامین و هزینه های درمانی آنان را کاهش دهید.
در خصوص آموزش نیز اقدامات خوب و مناسبی در سال های اخیر انجام شده است، اما آموزش و پرورش در ایران دیگر از کمبود بودجه و شرایط رنج نمی برد، بلکه ورود سایر معضلات اجتماعی مانند اعتیاد به مواد مخدر و بیکاری، آموزش و پرورش را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بخش لذا توصیه می شود سازمان های مرتبط با آموزش و پرورش به صورت هماهنگ و یکپارچه در این زمینه عمل کرده و آسیب های ناشی از ترک تحصیل و بی سوادی را کاهش دهند.
در ارتباط با تئوری اتصال باید توجه داشت که ورود پدیده های بیرونی تنها از طریق ارتباط با ریشه های بومی می تواند موفق باشد. در صورت اتصال لینک ها محصول مورد نظر را خواهیم داشت، برای این کار باید شرایط بومی گرایی رعایت شود. ما همه نوع کمک داشتیم، در مساجد، در محله ها، می توانیم پدیده های جدید را به درستی با آنها پیوند دهیم.
انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

آجر شیشه ای یا بلوک شیشه ای چیست؟

بلوک شیشه ای بنابراین، با اعتنا به اسـتفاده های فزاینـده ایـن گیـاه در ادامه طـب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.